монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

АЛБАН ХААГЧИД “АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Admin 2016/04/04 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн захиалгаар Удирдлагын ухааны магистр Х.Шаандар 3 дугаар сарын 25-ны өдөр албан хаагчдад “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах арга зүй” сэдвээр хичээл заав.

Мөн энэ үеэр Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдэд “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулахад хийвэл зохих үе шатны ажлууд, хийх ажлын агуулга”-ын талаар сургалт, дадлагыг зохион байгуулж, албан хаагчдад хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар холбогдох зөвлөлгөө өглөө.