монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Б. Даваажавыг Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын даргаар томиллоо

Admin 2018/12/31 Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

“Гадаадын иргэн, харьяатын газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/227 дугаар тушаалаар Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн. Бүтцийн өөрчлөлтөөр Санхүүгийн хэлтэс нь Санхүү, хангалт үйлчилгээний газар болж Санхүүгийн хэлтсийн дарга Б. Даваажавын ажлын байрны ангилал, зэрэглэл ТЗ-9-өөс ТЗ-10 болон өөрчлөгдсөн. Үүнтэй холбогдуулан Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, Улсын Их Хурлын 2013 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “ Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 14 дүгээр зүйлийн “а”-д заасны дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр Төрийн албан зөвлөлөөс ярилцлагын шалгалтыг зохион байгууллаа.

Улмаар Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 179 дугаар тогтоолоор Б. Даваажавыг Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Санхүү, хангалт үйлчилгээний газрын даргаар томилов.