монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ДШДАХ-ИЙН ДОТООД АУДИТЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛ

Admin 2018/06/22 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

CCI180622.jpg