монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2017/03/06 Өргөдөл, гомдол

2017 оны 01 дүгээр сар

Тус байгууллагад 2016 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл нийт 138 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 19 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 74;
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 61;

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 3 ирснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.

2017 оны 02 дугаар сар

Тус байгууллагад 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл нийт 100 өргөдөлхүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 48 өргөдөлшийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 82;
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 18;

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт ирүүлээгүй болно.