монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2016/04/10 Өргөдөл, гомдол

Тус байгууллагад 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 169 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 56 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна.

Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 125
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 44

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 3 ирсэнийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажиллалаа.