монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 4 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/05/07 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

/2018.03.26-2018.04.25/

 1. Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар:

Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн Б.Элбэгзаяа, Р.Батзаяа

Тамгын газарт сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргал

Дорноговь аймаг дахь газарт мэргэжилтэн Ж.Энхцэцэг

Нийт-4

 • Шинээр томилсон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид

Хангалт үйлчилгээний газарт үйлчлэгч О.Одонцэцэг, Тамгын газарт бичиг хэргийн эрхлэгч Э.Чулуунтогтох

Нийт-2

 • Түр томилох тухай:

Тамгын газарт хүний нөөцийн мэргэжилтэн Д.Баярмаагийн орон тоонд бичиг хэргийн эрхлэгч М.Өнөрцэцэг

Нийт-1

 • Шилжүүлэн томилох тухай: Зүүн бүс дэх газар Виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Д.Одхүү, Хойд бүс дэх газрын Орхон аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн Д.Нямдорж, Буянт-Ухаа дахь газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Амарсайхан, Буянт-Ухаа дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Пүрэвсүрэн, Виз, зөвшөөрлийн газар мэргэжилтэн Б.Алтантуяа, Д.Төрхүү, Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхбаяр

Нийт-7

 • Сэлгэн ажиллуулах тухай

Нийт-0

1.6  Дэвшүүлэн томилох тухай:

Дорноговь аймаг дахь газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Тулга, Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Г.Хосбаатар,

Дорноговь аймаг дахь газрын Хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баярхүү, Дорноговь аймаг дахь газрын Виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цогтбат-Очир

Нийт-4

 1. Чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан албан хаагчийн талаар

2.1. Төрийн захиргааны албан хаагчид:

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Заяажаргал, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Р.Батзориг, Дорноговь аймаг дахь газрын дарга Л.Дашрэнцэн

Нийт-3

2.2. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид:

Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчлэгч Б.Туяа

Нийт-1

2.3 Гэрээт ажилтан

Нийт-0

 1. Чөлөө олгосон талаар

Эрүүл мэндийн шалтгаанаар: Нийт-0

Ар гэрийн шалтгаанаар:

Боомт орон нутгийн хэлтсийн, хяналтын улсын байцаагч Б.Ариунбилэг

Нийт-1

Бусад шалтгаанаар:

Нийт-0

Хүүхэд асрах чөлөө:

Дорноговь аймаг дахь газрын мэргэжилтэн Г.Мөнхчимэг

Нийт-1

Суралцах чөлөө олгох тухай:

Виз, зөвшөөрлийн газрын дарга Ч.Нармандах, олон нийттэй харилцах ахлах мэргэжилтэн Г.Хонгорзул, Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагч С.Халиун, Зүүн бүс дэх газрын сүлжээний инженер Ц.Мягмардагва, Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтэн С.Цэцэгсүрэн, Б.Батгэрэл

Нийт-6

Чөлөө олгосон төрөл Чөлөө авсан хүний тоо
1 Эрүүл мэндийн шалтгаанаар 0
2 Ар гэрийн шалтгаанаар 1
3 Бусад 0
4 Суралцах чөлөө олгох тухай 6
5 Хүүхэд асрах 1
Нийт 8
 1. Мөнгөн тусламж олгосон талаар

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргалын ар гэрт гарсан гачигдалд буцалтгүй тусламж 240.000 төгрөг

Нийт-1

 1. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар

Хойд бүс дэх газрын мэргэжилтэн Л.Энх-Амгалан, Ш.Чулуун-Эрдэнэ, Дорноговь аймаг дахь газрын хяналтын улсын байцаагч Л.Нямдорж, Д.Одхүү, Өмнөд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Нэргүй

Нийт-5

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

Сар бүрийн хариуцсан ажлын хүрээнд албан хаагчдын цагийн тооцоо, ур чадварын нэмэгдэлийг тооцож, нэгтгэн батлуулан холбогдох газар хэлтэст хүлээлгэн өгсөн.

Тамгын газрын мэдээллийн цагаар хүний нөөцтэй холбоотой томилгоо сахилгын арга хэмжээ авагдсан тушаалыг уншиж танилцуулсан.

Байгууллагын хэмжээнд албаны үнэмлэх аваагүй, гээгдүүлсэн, үрэгдүүлсэн, албан тушаал өөрчлөгдсөн судалгааг гаргаж албан хаагч нарт үнэмлэхийг захиалж тараасан.

Е-офисс программд албан хаагч нарын мэдээлэл оруулах болон хувийн хэргийн мэдээлэл хуучирсантай холбогдуулан албан хаагч нараар төрийн албан хаагчийн анкет шинэчилж бөглуулсэн.

Дүн, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтэс болон ХЗДХЯ, АТГ-с тус тус хүний нөөцийн ажилд шалгалт хийгдсэн ба шалгалтанд шаардагдах баримт бичгийг боловсруулан, бэлтгэж шалгуулсан.

Тайлангийн хугацаанд

 1. Байгууллагын албан хаагч нараас 19-50 насны цэргийн үүрэгтний судалгаа
 2. Орон сууцны судалгаа
 3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй албан хаагч нарын судалгаа
 4. Албан хаагч нарын хүнд өвчтэй хүүхдүүдийн судалгаа
 5. Хамаарал бүхий албан хаагчдын судалгаа тус тус гаргаж ажилласан.

ТАЙЛАН БИЧСЭН: ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН

МЭРГЭЖИЛТЭН                                        М.ӨНӨРЦЭЦЭГ