монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР III САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/03/29 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

 1. Шинээр төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалд томилсон талаар
  • Баруун бүс дэх газарт Б.Даваасүрэн, С.Алтаннур, Б.Алимаа нарын мэргэжилтнээр,

Нийт-3

 • Шинээр томилсон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид

Д.Бадамринчинг Зүүн бүс дэх газарт сүлжээний инженер, С.Шинэхүүг Өмнөд бүс дэх газарт ахлах нягтлан бодогч,

Нийт-2

 • Түр томилох тухай

Нийт-0

 • Шилжүүлэн томилох тухай

Нийт-0

 • Сэлгэн ажиллуулах тухай

Дорноговь аймаг дахь газрын сүлжээний инженер Ц.Мягмардагвыг Мэдээллийн технологийн хэлтэст сүлжээний инженерээр,

Нийт-1

1.6 Дэвшүүлэн томилох тухай

Нийт-0

 1. Чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан албан хаагчийн талаар

2.1. Төрийн захиргааны албан хаагчид:

Баруун бүс дэх газрын Баян-Өлгий аймаг дахь хэлтсийн мэргэжилтэн Ч.Хурцбаатар, Буянт-Ухаа дахь газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Т.Баатарсүх, Хойд бүс дэх газрын мэргэжилтэн О.Батмөнх, Дорноговь аймаг дахь газрын мэргэжилтэн С.Зургаан-Од,

Нийт-4

2.2. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид:

Өмнөд бүс дэх газрын ахлах нягтлан бодогч Д.Уранчимэг,

Нийт-1

2.3 Гэрээт ажилтан

Дорноговь аймаг дахь газрын гэрээт ажилтан Т.Даваадаш, Хойд бүс дэх газрын гэрээт ажилтан Г.Энхтуяа,

Нийт-2

 1. Чөлөө олгосон талаар

Эрүүл мэндийн шалтгаанаар:

Баруун бүс дэх газрын Баян-Өлгий аймаг дахь хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Оюунчимэг,

Нийт-1

Ар гэрийн шалтгаанаар:

Хойд бүс дэх газрын нярав Б.Отгон, Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Т.Мягмардорж, Тамгын газрын олон нийттэй харилцах ахлах мэргэжилтэн Г.Хонгорзул,

Нийт-3

Бусад шалтгаанаар:

Хангалт, үйлчилгээний газрын үйлчлэгч Б.Амгалан,

Нийт-1

Хүүхэд асрах чөлөө:

Санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Болорцэцэг,

Нийт-1

Суралцах чөлөө олгох тухай:

Харьяатын газрын мэргэжилтэн Н.Халиун, Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Д.Бүрэнцогт, Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Даваасүрэн, Мэдээлэл технологийн хэлтсийн сүлжээний инженер Б.Цэрэн-Очир

Нийт-4

Чөлөө олгосон төрөл Чөлөө авсан хүний тоо
1 Эрүүл мэндийн шалтгаанаар 1
2 Ар гэрийн шалтгаанаар 3
3 Бусад 1
4 Суралцах чөлөө олгох тухай 4
5 Хүүхэд асрах 1
НИЙТ 9
 1. Мөнгөн тусламж олгосон талаар

Виз, зөвшөөрлийн газрын мэргэжилтэн Т.Мягмардоржийн төрсөн эцэг нас барсан тул 240,000 төгрөг, Санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Болорцэцэгийн гэр бүлд шинээр хүүхэд төрсөн тул 100,000 төгрөг, байгууллагын ахмадын зөвлөлийн гишүүн Г.Чимэддорж нас барсан тул 240,000 төгрөг,

Нийт-3

 1. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар

Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Д.Баасандуламд “сануулах” сахилгын шийтгэл, Харьяатын газрын мэргэжилтэн Т.Төмөрхуягт “сануулах” сахилгын шийтгэл,

Нийт-2

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр:

Эрхэлсэн   асуудлын   хүрээнд төлөвлөгөө түүний биелэлт, тайланг 7 хоног, сар, хагас жилээр гаргаж цаг тухайд нь тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд хүргүүлсэн.

2018 онд Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр газрын даргаар баталгаажуулж И-Оффисоор бүх газар, хэлтсийн дарга болон албан хаагчдад хүргүүлсэн.

Ур чадварын нэмэгдэл болон цагын тооцоог санхүүгийн хэлтэст гаргаж өгсөн.

Салбар зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөөг боловсруулж 3 дугаар сардаа салбар зөвлөлийн хурлаар оруулж баталгаажуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Хүний нөөцийн чиглэлээр 2017.12.11-2018.03-25-ны хооронд гарсан тайлангын нэгдүгээр улирлын тоон мэдээ

Шинээр төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалд томилсон талаар

1 Төрийн захиргааны албан хаагч 17
2 Төрийн үйлчилгээний албан хаагч 4
3 Түр томилсон албан хаагч 1
4 Шилжүүлэн томилсон албан хаагч 0
5 Дэвшүүлэн томилсон албан хаагч 12

 

Чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн, халагдсан албан хаагчийн талаар

1 Төрийн захиргааны албан хаагч 8
2 Төрийн үйлчилгээний албан хаагч 3
3 Гэрээт ажилтан 2

Чөлөө олгосон талаар

1 Эрүүл мэндийн шалтгаанаар 4
2 Ар гэрийн шалтгаанаар 12
3 Хүүхэд асрах чөлөө 4
4 Суралцах чөлөө 16
5 Бусад шалтгаанаар 3

Урамшуулал, мөнгөн тусламж, нэмэгдэл олгосон талаар

1 Урамшуулал, нэмэгдэл олгосон 17
2 Мөнгөн тусламж 33
3 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 6
4 Төрийн албан хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоосон талаар 14
5 Илүү цагын нэмэгдэл 6
6 Олговор олгосон 4

Тэмдэг түшүүлсэн талаар

1 Тэмдэг түшүүлсэн 14

Сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар

1 Сахилгын шийтгэл ногдуулсан 8

Тайлан бичсэн:

Хүний нөөц хариуцсан

ахлах мэргэжилтэн                                                    Д.Шинэбаяр