монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

3 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2021/04/01 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлангийн хугацаанд төвд нийт 33, орон нутагт 9 өргөдөл, гомдол ирснээс 29 өргөдөл, гомдол бүрэн шийдвэрлэгдэж, 13 өргөдөл, гомдол хуулийн хугацаанд шийдвэрлэлтийн шатанд явж байна. Хуулийн хугацааг сунгасан болон хэтрүүлж шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2021/02/26 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд нийт 16, орон нутагт 12 өргөдөл, гомдол ирснээс 19 өргөдөл, гомдол бүрэн шийдвэрлэгдэж, 9 өргөдөл, гомдол хуулийн хугацаанд шийдвэрлэлтийн шатанд явж байна. Хуулийн хугацааг сунгасан болон хэтрүүлж шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

11 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/12/02 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд 21 өргөдөл ирснээс 15 нь шийдвэрлэгдсэн, 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Хугацаа сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөлгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

9 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/10/09 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд 56, орон нутагт 27 нийт 83 өргөдөл ирснээс 62 нь шийдвэрлэгдсэн, 21 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Хуулийн хугацааг сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

8 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/09/01 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд 33, орон нутагт 20 нийт 53 өргөдөл ирснээс 42 нь шийдвэрлэгдсэн, 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

7 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/08/03 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд 27, орон нутагт 50 нийт 77 өргөдөл ирснээс 64 нь шийдвэрлэгдсэн, 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

4 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/05/01 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд нийт 31 орон нутагт 32 өргөдөл ирснээс 55 нь шийдвэрлэгдсэн, 8 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

3 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/03/31 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд нийт 27 орон нутагт 13 өргөдөл ирснээс 28 нь шийдвэрлэгдсэн, 12 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/02/28 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд нийт 42 орон нутагт 20 өргөдөл ирснээс 49 нь шийдвэрлэгдсэн, 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

12 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2019/12/10 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд 14, орон нутагт 12 өргөдөл ирснээс 17 нь шийдвэрлэгдсэн, 9 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...