монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

10 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/10/26 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 10 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 76 өргөдөл хүлээн авснаас 54 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 22 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 26 өргөдөл ирснээс 21 шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө, тусламж хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

9 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/09/26 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

2018 оны 08 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 49 өргөдөл хүлээн авснаас 34 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 15 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 26 өргөдөл ирснээс 21 шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс нийт 23 өргөдөл хүлээн авснаас 13 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 10 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

8 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/08/27 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 07 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 44 өргөдөл хүлээн авснаас 32 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 12 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 19 өргөдөл ирснээс 13 шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс нийт 25 өргөдөл хүлээн авснаас 19 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Тайлангийн хугацаанд гомдлын агуулгатай 2 өргөдөл ирснийг шалгаж шийдв

Дэлгэрэнгүй ...

7 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/07/30 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 07 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 54 өргөдөл хүлээн авснаас 40 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 14 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.Үүнээс албан хаагчдаас нийт 29 өргөдөл ирснээс 23 шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэдээс нийт 25 өргөдөл хүлээн авснаас 17 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 8 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.
Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-т 2018.05.26-2018.06.15-ны өдрийн хооронд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/06/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 06 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 62 өргөдөл хүлээн авсанаас 59 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-т 2017.12.11-2018.06.15-ны өдрийн хооронд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/06/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 06 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 350 өргөдөл хүлээн авсанаас 339 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН 5 САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/05/29 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 05 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 61 өргөдөл хүлээн авснаас 42 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 19 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 34 өргөдөл ирснээс 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН 4 САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/05/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 04 дүгээр сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 93 өргөдөл хүлээн авснаас 90 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 29 өргөдөл ирснээс 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГУРАВДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/04/26 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 3 дугаар сард ажилтан, албан хаагчид болон иргэдээс нийт 49 өргөдөл ирсэн авсан бөгөөд 36 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Албан хаагчдаас нийт 38 өргөдөл ирснээс 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс ирүүлсэн 11 өргөдлийн 5 нь шийдвэрлэгдэж 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байгаа бөгөөд өргөдлийн дийлэнхийг ажилд орох болон гадаад иргэдийг шалгуулахыг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Энэ сард тус байгууллагад гомдол ирээгүй байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ХОЁРДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/02/26 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2018 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 40 өргөдөл хүлээн авснаас 22 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 18 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Эдгээр өргөдлийн 28 нь албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл байсан бөгөөд 2 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 12 өргөдөл хүлээн авснаас 7 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхийг ажилд орох болон зөрчил шийдвэрлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Дэлгэрэнгүй ...