монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ


 
ГИХГ 2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
ГИХГ 2020 оны 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ 2020 оны 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ 2020 оны 1,2 дугаар улирлын төвлөрсөн орлогын мэдээ
 
ГИХГ 2020 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ 2020 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ 2020 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ 2020 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Батлагдсан төсөв 2020  
Санхүүгийн аудитын тайлан  
Санхүүгийн тайлан 2019 он
 
ГИХГ 2020 оны 1 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ-ЫН 2019 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРСӨН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
ГИХГ 2019 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
   
ГИХГ 2019 оны 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
   
ГИХГ 2019 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
   
ГИХГ-ЫН 2019 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРСӨН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
   
ГИХГ 2020 оны төсвийн төсөл
   
ГИХГ 2019 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
   
ГИХГ 2019 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
   
ГИХГ 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
   
ГИХГ 2019 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ-ЫН 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРСӨН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
ГИХГ 2019 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт  
 ГИХГАЗРЫН 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРСӨН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
  
ГИХГ 2019 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
ГИХГ 2019 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  
ГИХГ 2019 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  
ГИХГ 2019 оны 02 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 Татах 
ГИХГ 2019 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  
ГИХГ-ын аудитын тайлан    
ГИХГ-ын жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан    
ГИХГ 2019 оны 01 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
  
ГИХГазар 2019 төсөв
  
ГИХГ 2018 оны 4 дүгээр улиралд төвлөрсөн орлогын мэдээ
  
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 12 дугаар сарын  мэдээ
  
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 11 дугаар сарын  мэдээ
  
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 10 дугаар сарын  мэдээ
  
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 07 дугаар сарын  мэдээ
  
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 06 дугаар сарын  мэдээ
  
ГИХГ 2018 оны 3 дугаар улиралд төвлөрсөн орлогын мэдээ .pdf   
ГИХГ 2018 оны 9 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf   
ГИХГ 2018 оны 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf   
ГИХГ 2018 оны хагас жилийн тайлан.pdf   
2017 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын зөвлөмжийн биелэлт.pdf
  
ГИХГ 2018 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ 2018 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ 2018 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ 2018 оны 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ 2018 оны 1 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ-ын 2018 оны төсөв   
ГИХГ 2017 оны санхүүгийн  аудитын тайлан.pdf   
ГИХГ 2017 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ 2017 оны 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ..pdf   
ГИХГ 2017 оны 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ.pdf   
ГИХГ-ын 2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт   
ГИХГ төв 2017 оны тодотгосон төсөв   
 ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО   
 ГИХГ 2017 оны 09 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 ГИХГ 2017 оны 08 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 ГИХГ 2017 оны 07 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 ГИХГ 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан   
 ГИХГ 2017 оны 06 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО   
 ГИХГ 2017 оны 05 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 ГИХГ 2017 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/   
 ГИХГ 2017 Тодотголоор батлагдсан нийт төсөв   
 ГИХГ Баруун бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв   
 ГИХГ Буянтухаа дахь газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв Ү   
 ГИХГ Дорноговь аймаг дахь газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв   
 ГИХГ Зүүн бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв   
 ГИХГ Өмнөд бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв   
 ГИХГ Төв 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв   
 ГИХГ Хойд бүс дэх газар 2017 Тодотголоор батлагдсан төсөв   
 2017 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
ГИХГАЗРЫН 2017 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО   
 2017 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 2017 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   
 2017 оны батлагдсан төсөв   
 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө   
 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан   
 2016 оны  аудитын дүгнэлт, тайлан   
 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл   
 2016 оны тодотгосон төсөв   
 2016 оны батлагдсан төсөв   
 2016 оны санхүүгийн байдлын тайлан (Буянт-Ухаа дахь газар)   
 2015 оны аудитын дүгнэлт, тайлан   
 2014 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан   
 2015 оны төсвийн хуваарийн өөрчлөлт   
 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан (Нэгтгэсэн тайлан)   
 2014 оны санхүүгийн тайлан (Ерөнхий газар)   
 Худалдан авах ажиллагааны тайлан   
 2016-2017 оны төсвийн төсөл   
 2015 оны батлагдсан төсөв   
 2014 оны батлагдсан төсөв   
 2014 оны 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /нэгтгэл/   
Татах