монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Д/д

Татах
1
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн анкет татах
   
2
Төрийн албан хаагчийн анкет татах