монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2020/04/03 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Admin 2019/12/12 Мэдээ, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ГУРАВДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/03/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ГУРАВДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/03/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХОЁРДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/02/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/02/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ХОЁРДУГААР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

НЭГДҮГЭЭР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Admin 2019/01/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРД ТОМИЛОГДСОН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

НЭГДҮГЭЭР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛАЛ

Admin 2019/01/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРД АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, УРАМШУУЛЛЫН ТАЛААР ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт явууллаа

Admin 2018/12/20 Мэдээ, мэдээлэл, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчийн сонгон шалгаруулалтыг явууллаа.

Дэлгэрэнгүй ...