монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

САЙДЫН ТУШААЛ


 Д/д
 Баталсан огноо  Дугаар Татах
 1 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд оршин суух, харьяалалгүй хүнд зорчих үнэмлэх олгох, тэдгээрийг эзэмших, хадгалах, ашиглах журам 2018 он А/187   
 2 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам 2017 он А/107   
 3 Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам 2017 он A/15   
 4 Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний хяналтын улсын байцаагч тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх, тусгай хэрэгслийг хадгалах заавар 2014 он А/90      
 5  Барьцаа гаргах, буцаан олгох, барьцааны хэмжээ тогтоох журам 2011 он 52   
 6  Гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм 2011 он 122   
 7 Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагад гадаадын иргэдийг  суралцуулах журам 2001 он 113   
 8 Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлүүлэх журам 2001 он 100/32