монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

УРТ ХУГАЦААТ ВИЗ (ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ)

 • GB-1 Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж, гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…
 • GB-1F Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж, гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэний төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
 • GB-2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 18 хүртэл насны гадаад улсын харьяат хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
 • HG Хөдөлмөр эрхлэгч гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…
 • HG-F Хөдөлмөр эрхлэгч гадаадын иргэний эхнэр /нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
 • SH Шашны байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…
 • SH-F Шашны байгууллагад ажиллах гадаадын иргэний эхнэр /нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
 • О Төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…
 • ОF Төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагад ажиллах гадаадын иргэний эхнэр/нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
 • Т1 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч, удирдах албан тушаалтан Дэлгэрэнгүй…
 • Т1-F Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч, удирдах албан тушаалтны эхнэр /нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
 • Т2 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдах албан тушаалтан Дэлгэрэнгүй…
 • Т2-F Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдах албан тушаалтны эхнэр /нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…

А2 Албан хэргээр оршин суух гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй …

А2-F Албан хэргээр оршин суух гадаадын иргэний эхнэр /нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй …

S1 Ерөнхий болон дээд боловсролын байгууллагад суралцах гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй …

S1-F Дээд боловсролын байгууллагад магистр болон түүнээс дээш түвшинд суралцах гадаадын иргэний эхнэр /нөхөр/, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй …

S2 Сургалтын төвд суралцах гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй …

S3 Байгууллагад дадлага, эрдэм шинжилгээ болон судалгааны ажил хийх гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй …

H1 МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТААС ГАРААД ГАДНЫ ИРГЭНШИЛТЭЙ БОЛСОН ХҮН Дэлгэрэнгүй…

H2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 18-аас дээш насны гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 

H2-F Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 18-аас дээш насны гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 

H3 Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсвэл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан, гаргах боломжтой гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 

H3-F Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсвэл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан, гаргах боломжтой гадаадын иргэний гэр бүлийн гишүүн Дэлгэрэнгүй… 

H4 Хууль хяналтын байгууллагаас гадаадын иргэнд холбогдох асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл Монгол Улсад зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үзсэн гадаадын иргэн 

H5 Хувийн бусад зорилгоор оршин суух гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…

FF