монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

11 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/12/02 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Байгууллагад иргэн, аж ахуйн нэгж, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн бүртгэлийг хөтөлж, удирдлагад танилцуулан, харьяалах нэгжүүдэд шуурхай хүргэж, хяналт тавин ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд 21 өргөдөл ирснээс 15 нь шийдвэрлэгдсэн, 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Хугацаа сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөлгүй байна. Орон нутаг дахь газруудад нийт 14 өргөдөл ирж хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэгдсэн.

11 orgodol.png