монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2021/02/26 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Тайлант хугацаанд төвд нийт 16, орон нутагт 12 өргөдөл, гомдол ирснээс 19 өргөдөл, гомдол бүрэн шийдвэрлэгдэж, 9 өргөдөл, гомдол хуулийн хугацаанд шийдвэрлэлтийн шатанд явж байна. Хуулийн хугацааг сунгасан болон хэтрүүлж шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна.

2.png