монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 1-р сарын төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2018/07/04 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ