монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 3-р сарын төлөвлөгөө

Admin 2018/07/04 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.02.26-2018.03.25/