монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 4-р сарын тайлан

Admin 2018/07/04 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018  ОНЫ 04 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН