монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 9-р сарын тайлан

Admin 2018/09/26 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЕС ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.08.26-2018.09.25/