монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

4 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/05/01 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, албан хаагчдаас ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн бүртгэлийг хөтөлж, удирдлагад танилцуулан, харьяалах нэгжүүдэд шуурхай хүргэж, хяналт тавин ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд төвд нийт 31 орон нутагт 32 өргөдөл ирснээс 55 нь шийдвэрлэгдсэн, 8 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. 30 хоногоор сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

41.jpg

4.jpg