монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

9 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/09/26 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

2018 оны 08 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 49 өргөдөл хүлээн авснаас 34 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 15 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 26 өргөдөл ирснээс 21 шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс нийт 23 өргөдөл хүлээн авснаас 13 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 10 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг торгууль, хоригоос чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.