монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

9 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

Admin 2020/10/09 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Байгууллагад иргэн, аж ахуйн нэгж, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн бүртгэлийг хөтөлж, удирдлагад танилцуулан, харьяалах нэгжүүдэд шуурхай хүргэж, хяналт тавиж ажилласан. Тайлант хугацаанд төвд 56, орон нутагт 27 нийт 83 өргөдөл ирснээс 62 нь шийдвэрлэгдсэн, 21 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Хуулийн хугацааг сунгасан болон хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.

333.png