монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

АРХИ, ТАМХИГҮЙ ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР

Admin 2019/10/25 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэндийн газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан “Архи, тамхигүй эрүүл ажлын байр” сэдэвт сургалтанд 8 албан хаагч хамрагдсан

.