монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Би Дорнод аймгийн Халхгол суманд амьдардаг. Манай суманд Баянхошуу боомт байрладаг, хил орчмын зорчих үнэмлэхтэй БНХАУ-ын зарим гадаадын иргэд хэлэлцээрт заагдсан газраас өөр газарт тухайлбал

Admin 2020/09/09 FAQ, Хяналт шалгалт, зөрчил

Хариулт:

Хил орчмын нутаг дэвсгэрт зорчих үнэмлэхтэй гадаадын иргэн хэлэлцээрт дурдсан хил орчмынхоо нутаг дэвсгэрт зорчих үүрэгтэй бөгөөд хэрэв дээрх хил хязгаараас өөр нутаг дэвсгэрт зорчсон тохиолдолд манай байгуулллагын хяналтын улсын байцаагч Зөрчлийн тухай хуулийн 16.2 дугаар зүйлийн 1.5-д зааснаар торгох шийтгэл оногдуулах эрхтэй.