монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ IV САРД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2017/05/01 Өргөдөл, гомдол

Тус байгууллагад 2017 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 61 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 14 өргөдөл хяналтад байна. Үүнд:

  • Төв газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 45
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 16

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 2 ирсэнийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.