монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2019/05/01 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газарт 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны байдлаар нийт 6 өргөдөл, гомдол, бүртгэгдсэнээс 5 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өрөгдөл гомдолын мэдээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдлыг графикаар харуулав.

04.png