монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ЫН 4 САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/05/28 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 04 дүгээр сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 93 өргөдөл хүлээн авснаас 90 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 29 өргөдөл ирснээс 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс нийт 64 өргөдөл хүлээн авснаас 6 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг ажилд орох болон гадаад иргэдийг шалгуулахыг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Тайлангийн хугацаанд гомдол ирүүлээгүй байна. Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.