монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ЫН 5 САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Admin 2018/05/29 Өргөдөл, гомдол

2018 оны 05 дугаар сард тус газар иргэн, албан хаагчдаас нийт 61 өргөдөл хүлээн авснаас 42 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 19 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.

Үүнээс албан хаагчдаас нийт 34 өргөдөл ирснээс 6 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Иргэдээс нийт 27 өргөдөл хүлээн авснаас 14 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 13 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг ажилд орох болон гадаад иргэдийг шалгуулахыг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.

Тайлангийн хугацаанд 2 гомдол ирүүлсэн байна. Шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна.