монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын Өмнөд бүс дэх газрын 2020 оны 03 дугаар сарын төлөвлөгөө

Admin 2020/03/02 ӨМНӨД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ