монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх талаар сургалт

Admin 2019/01/10 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Сэлэнгэ аймгийн Татварын газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 17 тоот албан бичгийн дагуу Хойд бүс дэх газрын албан хаагчдад 2019 оны 1-р сарын 14-ний өдөр ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх талаар сургалт, зөвлөгөөг Татварын хэлтсийн Эрдэнэхүү, Ганзориг, Эрдэнэтуяа нар зохион байгуулсан.