монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“Хун Юн” ХХК-ийн хөрөнгө оруулагч БНХАУ-ын иргэн Chan Xiaollong нь 2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хүчинтэй олон удаагийн визээр 2019 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын

Admin 2020/09/09 FAQ, Хяналт шалгалт, зөрчил

Хариулт:

Үгүй, визийн хүчинтэй байх хугацааны дотор Монгол Улсад орж ирсэн бол торгох шийтгэл оногдуулахгүй.