монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлогод их хэмжээний өөрчлөлт орсон бол 30 хоногт мэдүүлэх үүрэгтэй

Admin 2020/04/06 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл

Авлигын эсрэг хуулийн 10.4-т заасны дагуу хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагчийн хөрөнгө орлого нь нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх буюу 105 сая төгрөг, түүнээс дээш хэмжээгээр өөрчлөгдсөн бол түүнийг тухай бүр 30 хоногийн дотор мэдүүлэх үүрэгтэй. Иймд дээрх их хэмжээний өөрчлөлт орсон тохиолдолд байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтанд хандаж, мэдүүлнэ үү.

b697965c-b9a3-4b6b-801c-40b85d4ef300.jpg