монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Шийдвэр гаргахад нөлөөлөхийг хориглох

Admin 2020/07/01 Мэдээ, мэдээлэл

Албан тушаалтан өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, мөн эдгээрт бэлтгэхэд өөрийн албан тушаалын байдлаа ашиглан аливаа хэлбэрээр хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглосон бөгөөд үүнийг зөрчсөн тохиолдолд нийтийн албанаас халах шийтгэл ногдуулдаг байна. /Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 12.1/

istockphoto-1145423884-170667a.jpg

Нөгөө талаар албан тушаалтан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нөлөөлсөн аливаа дарамт, шахалт, зохимжгүй нөлөөллийн талаар өөрийн удирдах албан тушаалтан, эсхүл эрх бүхий байгууллага, хуулийн хариуцлага хүлээхээр бол Авлигатай тэмцэх газарт нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ биелүүлээгүй бол албан тушаалын цалингийн хэмжээг тодорхой хувиар бууруулахаар хуульд заасныг анхаарах нь зүйтэй юм.