монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН, ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРЫН СУРГАЛТ, ЗӨВӨЛГӨӨН

Admin 2019/08/28 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/310 дугаар тушаалаар баталсан “Удирдах албан тушаалтан, хяналтын улсын байцаагч нарын сургалт зөвөлгөөн”-д газрын дарга Б.Мөнхбат, виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Н.Ганболд, хяналтын улсын байцаагч Д.Баасандулам, мэргэжилтэн Э.Мөнгөнцэцэг нар хамрагдаж олон улсын шилжих хөдөлгөөний өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар мөн Өмнөд бүсийн ажлын онцлогтой танилцаж ажиллаа.