монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЗУРГАДУГААР САРД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2017/06/29 Өргөдөл, гомдол

Тус байгууллагад 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 06 дугээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл төв газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас нийт 56 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 12 өргөдөл хяналтад байна.

Үүнээс Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдийн 2 өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт ирснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.