монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ III САРД ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2017/04/21 Өргөдөл, гомдол

Тус байгууллагад 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэл нийт 57 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 39;
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 18 өргөдөл тус тус ирүүлснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.

Дэлгэрэнгүй ...

НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД БҮРТГЭГДСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН 95.2 ХУВЬ НЬ ШИЙДВЭРЛЭГДЛЭЭ

Admin 2017/04/21 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 26 /1 дүгээр улирал/-ны байдлаар нийт 292 өргөдөл, гомдол ирснээс, төв газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 90 өргөдөл, гомдол, албан хаагчдаас 105 өргөдөл буюу нийт 195, бүсийн газруудад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 10 өргөдөл, албан хаагчдаас 87 өргөдөл буюу нийт 97 өргөдөл бүртгэгдсэн.

Өргөдөл, гомдлын 278 нь буюу 95.2 хувь нь шийдвэрлэгдэж, 14 нь буюу 4.8 хувь нь хяналтад байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2017/03/06 Өргөдөл, гомдол

2017 оны 01 дүгээр сар

Тус байгууллагад 2016 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл нийт 138 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 19 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 74;
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 61;

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 3 ирснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.

2017 оны 0...

Дэлгэрэнгүй ...

БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЭЭНД ТАЙЛАНТ ХУГАЦААНД 1121 ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВСАН БАЙНА

Admin 2016/12/14 Өргөдөл, гомдол

Ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэлийн дэвтэр болон цахим бүртгэлд авч, бүртгэл-хяналтын карт хөтлөн удирдлагад танилцуулснаар харьяалах нэгжид шилжүүлсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн талаар бүртгэлд оруулж ажиллалаа. Энэ онд ирсэн өргөдлөөс шийдвэрлэгдсэн 1096, шийдвэрлэх шатандаа 25 өргөдөл байна.

Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс санал, мэдээлэл авах хүсэлт 21 ирснийг харьяалах нэгжид шилжүүлж, хариуг өгч ажилласан.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Able Cloud” програмаар дамжин ирсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно. Түүнчлэн ирсэн өргөдөл, гомдлын талаарх мэдээг байгууллагын цахим хуудсанд сар ...

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ 08 ДУГААР САРД ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2016/08/30 Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2016 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 100 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 23 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 43
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 57

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 7 ирснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН ХАРЬЯАТЫН ГАЗАРТ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2016/04/10 Өргөдөл, гомдол

Тус байгууллагад 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 169 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 56 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна.

Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 125
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 44

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 3 ирсэнийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй ...