монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Монгол Улсын хууль


Д/д
Баталсан огноо Татах
1 Төрийн албаны тухай хууль 2017 он   
2 Монгол Улсын хилийн тухай хууль 2016 он   
3 Шилэн дансны тухай 2014 он   
4 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012 он   
10 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 2011 он   
5 Гэр бүлийн тухай 2011 он   
6 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2010 он   
7 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2010 он   
8 Авлигын эсрэг хууль 2006 он   
9  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 2005 он   
10 Харьяатын тухай 1995 он   
11 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай 1993 он   
12 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 2001 он   
13 Аялал жуулчлалын тухай 2000 он   
14 Төрийн бус байгууллагын тухай 1997 он   
15 Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он   
16 Монгол Улсын олон улсын гэрээ хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц 1993 он   
17 ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ 2017 он   
18 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017 он   
19 ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 2003 он